Utdelade pris

ÅForsk delar årligen ut ett pris för kunskapsspridning på 100 000 kronor. Pristagarna för framstående insatser inom kunskapsspridning nomineras av rektorer vid universitet och högskolor. 

Professor Kerstin Johannesson vid Göteborgs Universitet får ÅForsks Kunskapspris 2016

Kerstin Johannesson, Göteborgs Universitet, har tilldelats Kunskapspriset 2016 med motiveringen ”Stiftelsens ÅForsks Kunskapspris 2016 tilldelas professor Kerstin Johannesson vid Göteborgs Universitet  för hennes långa och breda insatser som kunskapsspridare. Parallellt med sin framgångsrika forskar- och universitets-lärarkarriär har hon på ett engagerat sätt arbetat för att sprida kunskap både om sina egna forskningsområden, såsom biologisk mångfald och evolution, och om havet, de marina ekosystemen och därtill kopplade miljöproblem. I sin mångfacetterade gärning som kunskapsspridare har hon interagerat med såväl skolungdomar, den bredare allmänheten, yrkesarbetande i näringar kopplade till havet och kustmiljön som med myndighetsrepresentanter och politiker. Som exempel på bredden i Kerstin Johannessons insatser kan nämnas alltifrån medverkan i TV-program för barn, framtagning av pedagogiska verktyg för skolan, till vidareutbildningsinsatser, medverkan i radio och författande av populärvetenskapliga artiklar.””

Professor Per Holmlund vid Stockholms Universitet får ÅForsks kunskapspris 2015

”Vi som idag är ögonvittnen till isarnas snabba avsmältning måste fortsätta att göra världen upp­märksam på det som faktiskt sker. I dag sker det saker som är utöver vad som kan förväntas av naturliga reaktioner. Jag har tagit det som min uppgift att föra ut detta budskap”.

 

Professor Per Holmlund ser populärvetenskapen och kommunikationen med det omgivande samhället som ett självklart parallellspår till forskarbanan. Per tycker aldrig att det tar onödig tid från forskningen när han blir uppringd av en radioreporter och får frågor om sjöar under Antarktis is, senaste mätningen av Kebnekaises topphöjd eller om glaciärers tillstånd i världen. Tvärtom, menar han att en forskares medverkan i kunskapsspridning och samhällsdebatt bidrar till ett bättre samhälle och ger legitimitet till kunskapsproduktionen i sig.

Professor Hugo Lagercrantz vid Karolinska Institutet mottagare av ÅForsks Kunskapspris för 2014

Professor Hugo Lagercrantz har under hela sitt yrkesliv bedrivit en omfattande, entustiastisk och mycket framgångsrik vetenskaplig, pedagogisk och folkbildande verksamhet rörande barn och deras utveckling. Han har vidare mycket aktivt bidragit till samhällsdebatten kring för tidigt födda barn och deras villkor, samt hade en central och avgörande roll i att kommunicera vikten av att låta spädbarn sova på rygg för att undvika plötslig spädbarnsdöd till allmänheten. Lagercrantz bidrag i form av föredrag, i skrift, radio- och TV-framträdanden samt inte minst i aktiva debattinlägg har rönt stor uppskattning och  har haft stor betydelse för allmänhetens kunskap och intresse för barnets utveckling i hälsa och vid sjukdom. Lagercrantz har lyckets kombinera detta med egen världsledande forskning om barnet och barnhjärnans utveckling samt uppkomsten av medvetandet.

År 2013 erhöll Kristina Sundell vid Göteborgs universitet ÅForsks Kunskapspris

Kristina Sundells stora engagemang som kunskapsspridare har genomsyrat hela hennes karriär sedan tidigt 80-tal. Kristina har aktivit riktat sin kunskapsspridargärning mot nya målgrupper och har då nått individer som kanske inte annars skulle ha fått ta del av den kunskap hon besitter. Kristinas engagemang som kunskapsspridare har gått långt utanför ramarna av vad som skulle kunna förväntas omfattas av hennes dagliga yrkesutövning.

År 2012 erhöll Lars Olson vid Karolinska Institutet och universitetslektor Marie Rådbo vid Göteborgs universitet ÅForsks Kunskapspris

Lars Olson har lyckats kombinera egen världsledande forskning om nervsystemet med en omfattande pedagogisk samt populärvetenskaplig verksamhet för att levandegöra kunskap om hjärna och ryggmärg för lekmän. Lars bidrag i skrift, radio- och TV-framträdanden samt inte minst i teaterföreställningar har rönt stor uppskattning och har haft en avgörande betydelse för allmänhetens kunskap och intresse för nervsystemets funktioner i hälsa och sjukdom.

Marie Gådbo har under hela sitt yrkesliv som astronom hängivet och framgångsrikt arbetat med att sprida kunskapen om universum, planeterna och alla astronomiska företeelser, samt påverkat flera generationer av skolungdomar, studenter och forskare, såväl nationellt som internationellt. Hon är känd hos allmänheten som en inspirerande föreläsare och författare av böcker, vetenskapliga artiklar, debattinlägg och inte minst en rad uppskattade barnböcker i ämnet.

År 2011 erhöll universitetslektor Monica Almqvist vid Lunds Universitet och professor Carl-Eric Hagentoft vid Chalmers Tekniska Högskola ÅForsks Kunskapspris

Monica Almqvist har under ett drygt decennium utmärkt sig som lärare, först som reformator av Institution Elektrisk mättekniks introduktionskurs, och senare som utvecklare av fortsättningskurs kring sitt eget forskningsområde, ultraljud. Monica har under de senaste åren startat och drivit Experimentörerna. Detta initiativ har skapat möjlighet för åtskilliga skolklasser i grundskolan och gymnasium att få besöka LTH och göra spännande experiment. Det är av avgörande betydelse att denna typ av initiativ genomförs för att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik.
Monica har under många år värnat den pedagogiska utvecklingen på LTH som helhet.

Carl-Eric Hagentoft har med stor framgång spritt sina kunskaper genom populärvetenskapliga böcker, artiklar och föreläsningar. Han har även lyckats omsätta och kommersialisera sin forskningsresultat för fuktsäkring av kallvindar till lättanvända produkter på marknaden. Carl-Eric har även medverkat aktivt i debatten om ekologiskt byggande och golvvärmens brister för energieffektivitet. Utöver detta har Carl-Eric alltid haft en öppen dörr för innovatörer och småföretagare som söker upp honom för stöd och analys av sina idéer, ytterligare ett sätt att använda och sprida kunskaper i detta ämne.

År 2010 erhöll professor Owe Wikström vid Uppsala Universitet ÅForsks pris för framgångsrik kunskapsspridning

Owe Wikström är sedan 1985 professor i religionspsykologi vid Teologiska insti-tutionen i Uppsala. Han är även författare, präst och psykoterapeut. Wikström har skrivit ett flertal mycket uppmärksammade och uppskattade böcker inom ämnesområdena psykologi, livsåskådning, kultur, musik och litteratur.

Wikström är en mycket omtyckt och ofta anlitad föreläsare. Som forskare har Wikström behandlat relationen mellan kliniska/psykiatriska problem och religiös tro. Han har analyserat moderna romanförfattare utifrån jungiansk och psykoanalytisk teoribildning samt med hjälp av objektsrelationsteori och kulturteoretiker.

Wikströms förmåga att locka studenter till religionsvetenskapen vittnar om att han inte bara sprider redan befintling vetenskaplig kunskap på ett framgångsrikt sätt, utan att han även inspirerar sina läsare och åhörare att söka ytterligare kunskap inom det religionsvetenskapliga forskningsfältet.
Kanslichef Jan Håkansson vid Karlstads universitet mottog även han priset under 2010 för att på ett förtjänstfullt sätt tagit initiativ till och genomfört "Barnens universitet".

Syftet med Barnens universitet är att på ett pedagogiskt sätt förmedla vetenskapliga rön för barn i åldern 8-12 år. Detta är en pedagogisk utmaning för professorer, men det stora gensvar, som serien fått, tyder på att budskapen nått fram. Varje serie omfattar sex olika ämnen och deltagarantalet har varit mycket stort - av barn, men även av lärare och föräldrar.

Initialt var syftet att öka barns intresse för naturvetenskap och teknik, men ämnesområdena har breddats.

Barnens universitet ingår i ett större sammanhang, som Karlstads universitet kallar "Teknikerjakten". Detta arbete har pågått i några år med Jan Håkansson som drivande kraft och detta arbete har redan gett resultat genom ett ökat intresse för naturvetenskap samt teknik blnad regionens gymnasister.

År 2009 tilldelades professor Per-Olof Hulth, Stockholms Universitet, priset för kunskapsspridning

År 2009 tilldelades professor Per-Olof Hulth, Stockholms Universitet, priset för kunskapsspridning för sin stora förmåga att föra ut forskning till allmänheten och förklara hur man kan betrakta omvärlden med ett vetenskapligt förhållningssätt och därmed få rationella förklaringar till observerade fenomen.

År 2008 tilldelades professor Lars-Erik Persson, Luleå Tekniska Universitet, priset för kunskapsspridning

Han har genom sin kompetens, sin entusiasm och sitt stora engagemang under lång tid och i alla möjliga sammanhang spritt kunskap om ämnet tillämpad matematik på ett sätt som ungdomar och vuxna begriper och uppskattar.

År 2007 tilldelades professor Ernst Nyström, Göteborgs Universitet , priset för kunskapsspridning

Han har fört ut sina forskningsresultat särskilt vid den årliga vetenskapsfestivalen i Göteborg.

År 2006 tilldelas Hans Rosling årets ÅForskpris för kunskapsspridning

Priset utdelas till professor Hans Rosling vid Karolinska Institutet för projektet "Gapminder" - en metod att mäta och följa folkhälsans utveckling i världens länder.

2005 delades priset för kunskapsspridning ut till Carl Johan Sundberg vid Karolinska Institutet

2004 delades priset för kunskapsspridning ut till professor Stellan Marklund vid Umeå universitet

2003 utdelades priset för kunskapsspridning till professor Leif Melin vid Högskolan i Jönköping

2002 utdeladas pris för kunskapsspridning till docent Olle Björk, Karolinska Institutet och universitetslektor Ebba Wahlström, Stockholms Universitet samt till professor Agneta Ståhl, Lunds Tekniska Högskola

2001 utdelades två pris för kunskapsspridning till professor Jan-Åke Gustafsson, Karolinska Institutet och docent Hans Davidsson, Göteborgs Universitet

2000 delades priset för kunskapsspridning till professor Lars-Arne Sjöberg, Karlstads universitet

1999 delades priset för kunskapsspridning ut till professor Olof Engström, Chalmers Tekniska Högskola

1998 delades priset för kunskapsspridning ut till professor Jan-Eric Ståhl, Lunds Tekniska Högskola

1997 delades pris för kunskapsspridning ut till tekn dr Anders Nordin, Umeå Universitet.

1996 delades priset för kunskapsspridning ut till fil dr Ewa Wäckelgård, Uppsala Universitet, och tekn dr Tom Morén, Tekniska Högskolan i Luleå.

1995 fick tekn. dr Thomas Welander vid Lunds Tekniska Högskola priset för kunskapsspridning, ur Hans Majestät Konungens hand.